bazen
bazen duRmanız geRekiR..sadece duRmanız..bak biR şey yapmamaya çaLışmaktan,  kendini tutmaktan bahsetmiyoRum..biR şeyden wazgeçmekten ya da pes etmekten de..sadece duRmak!..o zaman göRmeye başLaRsınız..zihninizdeki kawga sona eReR, canınızın ağRısı hafifLeR..nehRin suyunu duRuLaR duRmak, göğü beRRakLaştıRıR, oRmanı sakinLeR, RüzgaRı ısıtıR..duRmak awaz awaz haykıRan biR kainatı metanetin dinginLiği iLe sustuRmaktıR..o sessizLik sana asıL duyman geReken şeyLeRin sesini getiRiR..oRmanın nefes aLıp weRişini duyaRsın, kuşun şaRkısını, keLebeğin kanat çıRpışını ..niyazLa değiL, izanLa açaRsın awuçLaRını içine sihRi doLaR yaşamanın we öLmenin..ne koRktuğun, ne kaçtığın sadece ‘oRada oL’duğun tahRip ediLemez biR geRçekLik oLuRsun..

bazen duRmanız geRekiR..sadece duRmanız..susup, yutkunmakLa kaRıştıRmayın duRmayı..ki susup, yutkunuğunuz heR kanamayı biR gün kusmak zoRunda kaLıRsınız..sadece ‘duR’un..heR şey heRkes biR yana kendiniz için..kendi sesinizi duymak, kendi yüzünüzü göRmek,kendi waRLığınızı  hissetmek o waRLığı kokLamak, tatmak için ‘duR’manız geRekiR..

siz ıskaLayabiLiRsiniz ama hayat ıskaLamaz..o biR yoLunu buLuR neRde duRmanız geRekiyoRsa oRada duRduRuR sizi..sizin  yoLunuz kesiLmiş, işiniz aksamış, şansınız yaweR gitmemiş, heR şey buRaya kadaRmış dediğiniz o eLLeRinizi üçbeşinin aRasına aLıp yeRe yığıLdığınız, dibe wuRduğunuz, aRtık bitti dediğiniz heR şey heRkes için hayatın size sizi hatıRLatması için yoLLadığı bahanesidiR..bahane diyoRum çünkü, kendinizden kaçıp, kendinizi eRteLediğiz heR şey we heRkes için sizin de bahaneniz waRdı..

bazen duRmanız geRekiR..şayet siz duRmamakta gayRet gösteRiRseniz, gösteRdiğiniz gayRetin saLtanatı kadaR gösteRişLi biR tokat yeRsiniz, o tokat öyLe nizami yeRLeşiRki yüzünüze o yüzün öyküsünü yeniden inşa etmek zoRunda kaLıRsınız.. hiç dikkat ettiniz mi? şoka giRmiş biRine kendine geLmesi için sıkı biR tokat ataRLaR..işte hayatın siLLesi kawRamının izahı buduR..

hayatının 18 yıLını sadece nefes aLabiLmek için kafası kLozetin içinde geçiRmiş biRi oLaRak söyLüyoRum;

‘o Lağımın çukuRundan doğRuLup, böyLe sahi, bu denLi samimi, heR ayRıntısıyLa yamasız, heR koşuLda ışıLdayan biR güLümsemeyi mahRum etmiyoRsam kendimi we yine kendimi kendimsiz bıRakmıyoRsam haLa bazen duRmayı öğRendiğimdendiR..şimdi o duRmaLaRın biRindeyim.. kafam o Lağım çukuRunda..sizi temin edeRim tekRaR doğRuLduğumda (ki doğRuLacağım) kaLdığım yeRden itibaRen, ne çağLamaktan, ne ışıLamaktan, ne güLümsemekten wazgeçmeyeceğim..

mecbuR oLduğunuz değiL, teRcih ettiğiniz biR hayat yaşayın..heR kimseniz o oLaRak we bazen duRmanız geRektiğini unutmayın!..

özgüR RuhLaRa, kendine inananLaRa, kendi eLinden tutup, kendine kendi kaLbiyLe saRıLanLaRa

saygıLaRımLa

moksha

 

 


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.