DuyuLaRınızın efendisi oLun!..
meLeğin kanatLaRını açıp uçması meLek oLabiLmesi için şeytanın da şeytan oLmasına ihtiyacı waR.. çünkü cennet cehennem oLduğu için waR!..

insan biR RuhLa doğaR.. o Ruhu önce iskeLetLe sonRa duyuLaRLa donatıR.. duyuLaRı zamanLa zaafLaR biR zıRh gibi kapLaR.. hepimizin Ruhunun hikayesinin kaRanLık biR taRafı waR.. ziRa kaRanLığı biLmeyen ışığa RastLamayacaktıR.. kötüLüğe RastLamayan iyiLiği anLamayacaktıR.. Ruh tamam oLaRak geLiR yeRyüzüne, onu içinde biR şeyLeR eksikmişcesine tamahkaR biR aRzuya süRükLeyen o zıRha biR zift gibi yapışmış zaafın ‘id’ine boyun eğdiği itaatkaRLıktıR asLında.. bundan müteweLLit insan ne yapaRsa kendine yapaR.. kendi için.. kendi uğRuna.. kendine Rağmen.. kendisiyLe..

işLeR yoLunda gitmediğinde onu biR suça dönüştüRüp bahane doLu biR heybeyLe başkaLaRının önüne ataR.. çünkü kRaL köLe oLduğu için waR.. onu kRaL yapan tacı, tahtı değiL, köLenin tazimidiR.. koca biR kRaLLığı sadece biR köLe yaRatıR!.. fakat köLeLeğinden kRaLı soRumLu tutaR.. işte buRda zaafın tamahkaRLığı we köLenin itaatKaRLığı iş biRLiği yapaR.. kRaL kibiRinden başını eğmediğinden, köLe koRkusundan başını kaLdıRmadığından biRbiRLeRine ne kadaR muhtaç oLdukLaRını göRemezLeR..

ewRen bu konuda kusuRsuz işLeR, sen neyi isteRsen sana onu bahşedeR..neye muhtaçsan ona esiR edeR.. neyi taLep edeRsen onu önüne seReR.. nedenini soRmaz!.. ne istediğine aLdıRmaz!.. kim oLduğunLa iLgiLenmez!.. sadece we fiLhakika sana heR zaman hizmet edeR!.. kendi hayatının soRumLuLuğunu aLmak yeRine, daha iyi hayatı oLan başkaLaRına soRumLuLuğu atmak daha koLaydıR. masumiyetten meLeği, kabahatten şeytanı soRumLu tutmak aynı kabın içinde küfLeniR.. insan heR yanıLgıdan kendini akLamanın biR yoLunu buLmuştuR.. bütün dünya ona kaRşıymış gibi yaşayan ki asLında; çüRüyen biR insan hep mutsuz oLacaktıR we bu mutsuzLuk küLçesi zamanLa öyLe ağıRLaşıRki taşıyabiLmek için başkaLaRının omuzuna ihtiyaç duyaR.. aRtık ona kendi başına mutsuz oLmak yetmeyecektiR, başkaLaRını da mutsuz etmekten  hiç çekinmeyecektiR..

heRhangi biR kıRtasiyeden biRkaç LiRaya koLayLıkLa satın aLdığınız kuRşun kaLemin açıLıp biten ucuyLa heRhangi biR kuyumcudan koLay koLay  temin edemeyeceğiniz seRwet değeRindeki  biR eLmas’ın aynı kaRbondan üRetiLtiğini biLiyoR muydunuz? peki o seRwetin kaynağındaki topRakLaRda heR yıL miLyonLaRca insanın açLıktan, susuzLuktan we hastaLıkıtan öLdüğünü? habeRLeRde ya da izLediğiniz biR fiLmde weLew ki afRika’da hastaLıktan ya da açLıktan öLen biR çocuk için göz yaşı dökeRken buRnunuzu siLdiğiniz mendiLi tuttuğunuz paRmakLaRınızda taşıdığınız tek taş’ın neden oLduğunu hatıRLıyoR musunuz? weyahut sawaşın paRaya güç adı aLtında anLam yükLeyip hunhaRca kendinizi hıRpaLayıp haRcadığınız biR çok we asLında hiç ihtiyacınız oLmayan şeyLeRLe o siLahLaRın meRmiLeRini fabRikaLaRını besLediğiniz akLınıza geLiyoR mu? basit biR baş ağRısı için heRhangi biR eczaneden satın aLdığınız ağrı kesici biR hapın etiket fiyatıyLa kanseR hastasının iyiLeşebiLmesi için aLması geRektiği iLacın etiket fiyatının faRkını  biLiyoR musunuz? içinde biRkaç paRça eşya taşımak için etiketteki yazan isme miLyonLaRca paRa döküLen biR çantanın deRisinde ya da biR ceketin küRkünde kaç haywanın cesedi çüRüyoR? ya da sokakta yüRüRken eLinize zoRLa tutuştuRuLan az iLeRde çöpe hatta bazen o kadaR da dayanamayıp yeRe sawuRup attığınız bRoşüR kağıdı için, manzaRası Leb-i deRya Lüks biR oteLin baLkonunda hawLu kuRutuRken kaç oRman yangınına ateş oLduğunuzu hatıRLıyoR musunuz? kuş tüğü biR yastıkta uyumak, kaz tüğü biR montLa ısınmak için kaç kuşu kanadından, gökyüzünden aLıkoydunuz akLınıza geLiyoR mu hiç?

kim oLduğunu hatıRLa insan!.. kendi geRçeğinLe yüzLeşecek cüRReti gösteR!... neden buRda oLduğunu soRguLayacak biLince sahip oL!..

yeniLmez mi oLmak istiyoRsunuz? o zaman size küçük biR sıR weReyim;

zaafLaRınızın köLesi değiL, duyuLaRınızın efendisi oLun!..

çünkü, kuRtaRıLması geReken dünya değiL sensin güzeL kardeşim, kendini kendin sandığından kuRtaRdığında dünyada kuRtuLacaktıR hatıRLa!

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.