günaydın. seni sewiyoRum
‘hakkınLa sewdiğindiR  kaLacak oLan geRisi hep boş..’ 

ezRa pound

sahi hakkıyLa sewdin mi hiç biR şeyi? biR bekLentin oLmadan, biR şey waad etmeden.. en saLt en sen haLiyLe.. en son ne zaman duRduk yeRe aRayıp biRini onu sewdiğini söyLedin? meseLa sokakLaRı senin için süpüRen biRine teşekküR ettin mi hiç?  ya da hiç tanımadığın biRine güLümsedin mi? sanmıyoRum.. yapamazsın çünkü.. çoğu kez yapmazsın da hatta.. deLi deRLeR adama.. uLuoRta diLediğin yeRde  diLediğin kadaR küfRedebiLiRsin hatta sohbet esnasında nokta, wiRgüL, kuRduğun cümLenin yükLemi öznesi gibi diLediğin kadaR söwebiLiRsin.. bunun için kimse yadıRgamaz seni.. bazıLaRının hoşuna biLe gideR.. fakat  öyLe uLuoRta kimseye 'seni sewiyoRum' diyemezsin, saRıLıp öpemezsin.. güzeL şeyLeR söyLeyemezsin diLediğin kadaR..

öyLe pundunda bastıRıLmış biR aRzuyLa bekLeyip biR amaca bağLı biR sewgi gösteRisinden, saRıLıp öpmeden bahsetmiyoRum.. sahiden..

annen haLa hayattaysa meseLa heRkesin içinde duRduk yeRe sımsıkı saRıLıp öpüp, biR nedene hizmet etmeden öyLe içinden geLdiği gibi sewdiğini söyLeyebiLmenden bahsediyoRum.. sewdiğin adama, kadına, aRkadaşına weyahut ewLadına.. aç paRantez doLduR biR şey gününde değiL sıRadan aLaLede biR anın içinde öyLesine.. tüm kaLbinLe.. denedin mi hiç?.. heR gün işe okuLa gideRken bindiğin otobüsün şoföRüne ‘günaydın’, ‘koLay geLsin’ dedin mi hiç? otobüste otuRacak biR yeR aRaRken boş yeRLeRin yanında eRkek mi kadın mı otuRuyoR diye ayıkLamadan sadece boş biR yeR buLup otuRup yanında otuRduğun insana başınLa eğiLip hiç seLam weRdin mi meseLa? yoksa onun yeRine kadınsan eRkek diye, eRkeksen kadın diye boş koLtuğa otuRmak yeRine bütün yoLcuLuğu kuLakLığını takıp ayakta mı geçiRdin? kendi tanık oLdukLaRım neticesinde söyLüyoRum.. hiç sanmıyoRum.. göRdüm çünkü, hissettim, duydum..

sokakLaRı süpüRen biR adama yanından geçeRken ‘koLay geLsin’ deyip güLümsediğimde onun yüzünde ki şaşkın güLümsemede, bindiğim otobüsün soföRüne ‘günaydın’ deRken, boş buLduğum yeRde kadın, eRkek, yaşLı diye ayıkLamadan, yanında otuRduğum hiç tanımadığım biRine seLam weRdiğimde.. hepsinin yüzünde göRdüm aynı koRkuyu, şaşkınLığı.. yadıRganmayı, ayıpLanmayı da.. öğRenciLeRimi biR oyunun içinde eşLeştiRiRken, biR gösteRinin sonunda eLeLe tutuşup seLam weRmeLeRini isteRken göRdüm.. o küçücük eLi tutmayı, biRi eRkek diğeRi kız çocuğu diye aynı oyunun içinde ekip aRkadaşı oLmayı nasıL endişeyLe kaRşıLadıkLaRına tanık oLdum.. wazgeçmedim ama.. sewdikLeRime onLaRı sewdiğimi söyLemekten, sokakLaRı benim için süpüRen biRine koLay geLsin demekten, bindiğim otobüsün şoföRüne 'günaydın',  gazete biLet satın aLdığım büfenin sahibine 'nasıLsınız' demekten.. kız eRkek diye ayıkLamadan bütün çocukLaRımı biR aRaya getiRip eLeLe tutuştuRup seLam weRdiRmekten.. wazgeçmedim.. wazgeçmeyeceğim.. ne koRkusu, ne endişesi, ne şaşkınLığı, ne kibiRi göLgesini aşmış ayıpLaması, ne bastıRıLmış  duygusuyLa, bütün önyaRgısını giyinip yadıRgaması yüzünden wazgeçmeyeceğim we boyun eğmeyeceğim.. ne kaybedecek biR şeyi oLmanın koRkusu, ne kazanacak biR şeyi oLmanın bekLentisiyLe.. sadece kendim için.. Ruhum için, kaLbim için, wicdanımın huzuRu, insan oLmanın hakkı hakikati için tüm seçme hüRRiyetimLe.. nasıL içimden geLdiyse öyLe..

topLum sana bunu yapaR.. başka biR deyişLe sen sana bunu yapmasına müsaade  edeRsin.. topLumun, meşRu we memnu kıLdıkLaRına itaat edeRsin.. senin bedeninde, senin Ruhunda, senin dimağında, senin kaLbinde, senin yoLunda hep başkaLaRının ayak izLeRi oLmasına boyun eğeRsin.. giydiğin kıyafet, kuLLandığın keLime, düşüncen,  sewgin, nefRetin, işin, eşin, dostun, hayatın için, asLında kendin için seçtiğin heR şeye ‘başkaLaRı’ nın kaRaR weRmesine  göz yumaRsın.. bu misaL sadece sewgiyLe, hoşgöRü iLe iLgiLi oLan dahası waR heR zaman waRdı.. itaat edip, boyun eğip, göz yumdukLaRın war oLduğu süRece de waR oLmaya dewam edecek.. yeni değiL, kıLık değişmiş biR hikaye sadece.. bundan 300 yıL önce söyLemiş edmund buRke , ‘kötüLeRin kazanması için, iyiLeRin seyiRci kaLması yeteRLidiR’ diye.. dünya eskiden oLduğundan daha koRkunç biR haLe geLmedi teknoLoji zaten oLanı daha göRünüR biR haLe getiRdi o kadaR.. ne iRonik ne heybetLi tekeRRüR ama teknoLoji denen icadı kendi eLLeRiyLe gökLeRe uzaya taşıyan insan kendi içinde biR aRşın yoL aLamadı haLa.. seni yanıLtan göRmediğin değiL, göRmezden geLdiğindiR hatıRLa!..

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.