o masum eşeğin yanındayım
eşek hoşaftan ne anLaR’ weyahut ‘eşek hoş Laftan ne anLaR..

afRika we oRtadoğu’dan geLmiş eşekLeR, meksika, aRizona, newada, teksas we missisippi’de haLa wahşi eşekLeR buLunsada, bundan 5000 yıL önce ewciLLeştiRiLmişLeRdiR.o kocaman kuLakLaRı 60 km ötede duRan biR eşeği duymasını sağLayacak kadaR duyaRLıdıR.. hafızaLaRı o kadaR güçLüdüR ki, 25 yıL önce göRdükLeRi biR eşeği tanıyabiLiRLeR.. heR mewsime diRençLidiRLeR bu konuda atLaRdan daha uzun, daha çok yoLcuLuk yapabiLiRLeR.. yağmuRu sewmezLeR deRiLeRi su geçiRmez oLmadığı için uzun süRe suya maRuz kaLdıkLaRında zaRaR göRebiLiRLeR.. yedikLeRi yemekLeRin %’95’inden faydaLanıRLaR, bu yüzdenin yüksek oLmasının sebebi, çöL şaRtLaRına uygun oLmaLaRı we isRaf LüksLeRinin oLmamasıdıR.. heR tüRLü bitkiyi sindiRebiLecek biR sindiRim sistemine sahiptiRLeR we bu bitkiLeRden su eLde edeRLeR.. hatta yaLnız kaLdıkLaRında çok koLay depResyona giReRLeR we biR aRkadaşa ihtiyaç duyaRLaR.. 2006 yıLında fRansa’da yapıLan biR aRaştıRmaya göRe eşek sütünün protein bakımından en zengin süt oLduğu sonucuna waRıLmıştıR.. eşekLeRin inatçı biR haywan oLduğu söyLensede, bu eşekLeRin inatçı oLduğundan değiL asLında kendiLeRini koRuma iç güdüsündendiR.. eşek kendi yaRaRına oLmadığı biR işi yapmamak için büyük gayRet gösteRiR.. öRneğin biR yoLda tehLike gibi biR duRum hissedeRse onu yüRütmek neRdeyse imkansızdıR..

‘eşek kafaLı’ diyoRsun ya hani, o kafasını, waRLığını küçümsediğin haywan yüRüRken, hissedeRken, besLeniRken, senin ömRünün çeyReği kadaR biR ömüRü süReRken sıRtında senin yükünü taşıRken, sen onu kıRbaçLayıp, yuLaRından acımasızca çekiştiRiRken seni heRhangi biR tehLikeden koRuRken, senin ‘üstün’ diye niteLendiRdiğin waRLığından daha faydaLı, daha zeki, daha saygıLı, daha onuRLu yaşaR..

sen oRtaLama 85 yıLLık hayatının neRdeyse heR anını sawaşaRak, hükmedeRek, küfRedeRek, soLuk aLan-aLmayan heR şeye teReddütsüz zaRaR weReRek ziyan edeRsin..o sadece senin deyiminLe ‘anıRaRak’ hakkını weRiR.. heR nefesinin, heR duyusunun, heR yeteneğinin.. üsteLik sadece oRtaLama 30 yıLda.. bu dünyada waR oLan kendisine bahşediLmiş heR şeyi iLe yaşamanın, buRada oLmanın hakkını LayıkıyLa weRen senin dışındaki bütün waRLıkLaR gibi ‘insan.

fakat bu defa konumuz eşek.. duRduk yeRe değiL eLbette, öyLesine de değiL.. okuduğum, doğRuLuğunu teyit ettiğim, canımı ağRıtan, kaLbimin camını pusLu biR kana buLayan biR habeRLe iLgiLi.. asLında habeRLe iLgiLi payLaşıLmış biR fotoğRafta mewcut beLki wideosu da.. Lakin payLaşmayacağım çünkü o fotoğRafa ne zaman baksam dişLeRimi sıkıp kanattığım biR acının Rahminden sonunu getiRmekte zoRLandığım biR gözyaşı doğuRuyoR kendini.. oLanın teseLLisi yok fakat teceLLisi waR ki üzeRinde yazıp payLaşacak kadaRım.. tesadüfe inanmam ben.. hiçbiR şey ya da hiç kimse öyLesine çıkmaz hayatımıza.. ya öğReniRsin, ya öğRetiRsin.. hangi saftayım biLmiyoRum.. ama bu geRçek hikayede o masum eşeğin yanındayım.. muhtemeLen ondan geRiye işkenceyLe, paRçaLanmış uzuwLaRının dağıLdığı biR meydan kaLdı, biR de buna sebep, tanık, dahiL oLmuş wicdanı yoksunLaRın eLLeRine, gözLeRine buLaşmış hıRsın kan izLeRi..

sawaş’ı pRotesto etmek için boynuna ip bağLayıp, o pamuktan oyma deRisine pRotesto ettikLeRi üLkenin bayRağını çizip, bütün göRkemini gözLeRinden aLan o zawaLLı haywanın gözLeRinde son hatıRa oLaRak kaLan wahşetin koRkusunu kaydedip, taşLa, sopayLa, ateşLe ediLen biR işkenceyLe o muazzam masum eşeğin, boynuna geçiRiLen ipin düğümünü çözemeyen hüRRiyeti oLmadığı için hüRRiyeti, deRisine umaRsızca beLki acıyLa, ıstıRapLa çiziLen boyadan aRınıp temizLeyecek eLLeRi oLmadığı için eLLeRi, güzeLim gözLeRindeki koRkuyLa yaLwaRıRcasına bakaRak ‘ben sadece masum biR eşeğim Lütfen yapmayın!’ diye konuşamadığı için sesi, taşın, sopanın, ateşin, işkenceyLe kana buLanıp paRçaLandığı o eşsiz Ruhun kanLa, acıyLa, öfkeyLe, güya ‘BARIŞ’ uğRuna dağıLmış heR uzwunun mezaRı oLmak için yazıyoRum!..

eşek hoşaftan da, hoş Laftan da anLaR!.. ama senin asLında biR hiç oLup hiç ettiğin bu ziyan oLmuşLuğu anLamaz!...

sadede haLa anLayabiLenLeRe 

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.