biR kadın..
adı heLen..

1880’de aLabama kıRsaLında küçük biR kasabada sağLıkLı biR bebek oLaRak dünyaya geLdi.. daha 19 ayLıkken geçiRdiği ateşLi biR hastaLık sonucunda göRme, işitme, duyma duyuLaRını kaLıcı oLaRak kaybetti.. 6 yaşına geLdiğinde onun için umut yoktu. ebeweynLeRi onu gRaham beLL iLe tanıştıRdı. çünkü gRaham beLL teLefon icadından sonRa kendisini sağıR çocukLaRa eğitime adamıştı.. gRaham beLL, peRkins enstitüsü we massachusetts sağıRLaR ewi iLe göRüşeRek biR öğRetmen buLmaLaRını sağLadı.. we efsanewi öğRetmen anne mansfieLd suLLiwan iLe tanıştıLaR.. kendisi de aynı kuRumda eğitim göRmüş çok az göRme yeteneğine sahip biR öğRetmendi.. bu efsanewi öğRetmen heLen’a okuma, yazmayı we konuşmayı öğRetti.. eğitim aLdığı kuRum heLen’ın başaRıLaRını kamuoyuna duyuRmakta gecikmedi we heLen tüm dünyada tanınan biR kaRakteRe dönüştü.. massachusetts’de köRLeR okuLunda, new yoRk’da sağıRLaR okuLunda, cambRidge schooL foR young Ladies adLı okuLda, günümüzde haRwaRd üniweRsitesi iLe biRLeşmiş oLan RadcLiffe coLLege adLı yüksek öğRenim kuRumunda eğitim göRdü.. bu süReçte  öğRetmeni anne suLLiwan heLen’in yanındaydı.. 1904 de mezun oLduğunda, Lisans deRecesi aLan iLk  köR-sağıR ünwanını kazandı.. biR çok üniweRsiteden onuRsaL-doktoRa deRecesi aLdı.. üniweRsite eğitimi sıRasında hayat hikayesini hem noRmaL, hem bRaiLLe daktiLosu iLe kaLeme aLdı.. 1903’de ‘hayatımın öyküsü’ adLı bu kitabı yayınLadı.. kitap 50 diLe çewRiLip kLasikLeR aRasındaki yeRini aLdı.. öğRetmeni iLe biRLikte dünyayı gezip konuşmaLaR yaptıLaR, kazandıkLaRı paRa iLe ameRikan göRme engeLLiLeR wakfı’na geLiR oLmasının yanısıRa köR insanLaRın aiLeLeRin yaşam koşuLLaRını iyiLeştiRmeye büyük katkıda buLunduLaR.. 1931’ de öğRetmeniyLa biRLikte ingiLteRe kRaL we kRaliçesiyLe tanıştıLaR.. 1961’de başkan kennedy taRafından beyaz saRay’da ağıRLandı.. 1964’de uLusun en büyük siwiL madaLyası oLan ‘özgüRLük madaLyası’nı başkan johnson’dan aLdı..

köR, sağıR, diLsiz bu kadın.. sadece okuma, yazma, konuşma değiL, ingiLizce, aLmanca, fRansızca, Latince we Rusça öğRendi.. dünyayı gezdi.. kitapLaR yazdı, söyLeşiLeR yaptı, hayatını köRLeRe, sağıR we diLsizLeRe adadı.. aynı zamanda yüzmeyi, satRanç oynamayı, bisikLete binmeyi, kano we yeLkenliyLe gezintiye çıkmayı, müzeLeRe gitmeyi ihmaL etmedi..

gençLik yıLLaRından aRkadaşı oLan maRk twain onun için "sezaR, büyük iskendeR, napoLyon, homeRos, shekespeaRe we bütün öLümsüzLeRLe aynı klüpte buLuşan insan. bundan bin yıL sonRa da en az bugün ki kadaR ünLü oLmaya dewam edecek" demişti..

1 haziRan 1968’de uykusunda hayatını kaybetti..

köR, sağıR, diLsiz 88 yıL.. ne yaşamaktan, ne yaşatmaktan wazgeçmedi..

o 88 yıLın heR zeRResinde dünyaya, kendi kaRanLığından ışık, kaLeminden umut, kaLbinden sewgi, cesaRetinden iLham saçtı.. sen sadece bugün ne yaptın kaRdeşim? dünyayı biR kenaRa koy, başkaLaRını da, meseLa kendin için ne yaptın yaşamın boyunca değiL bak sadece bugün? kendinden sıkıLmaktan,  kuRtaRıcı bekLemekten, yaşamaktan usanmaktan, sahip oLdukLaRın ya da oLmadıkLaRınLa şikayet etmekten, denemeye koRkmaktan, kendine acımaktan başka?

"dünya işLeRindeki payım sınıRLı oLabiLiR, ama değeRLidiR.."

heLen keLLeR 

takLit değiL, sahi oLmanın eşsizLiğini.. iyiLeşip, iyiLeştiRmenin inancını.. güzeLLeşip, güzeLLeştiRmenin umudunu.. yaşayıp, yaşatmanın hakikatini.. kaRanLığın içinde ışık saçabiLmenin göRkemini, tıbbın çaResiz kaLdığı biR hastaLıkLa yüzLeşmenin yeniLmez mucizesini.. we dünya deniLen bu gezegenin içinde kendin oLaRak geçtiğin heR yeRi cennete çewiRebiLme cesaRetini waRLığıyLa kanıtLayan.. kaLbimin damaR çepeRini hikayesiyLe umut aşıLayan saRmaşığın aRomasında tüten bu kadına, heLen keLLeR’a..

saygıLaRımLa

moksha

adı helen


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.