sewgi
sewgi, sewgi, sewgi diye yıRtıyoR ya biRiLeRi asıRLaRdıR, boşuna değiL o güzeL kaRdeşim.. biR kadını, biR adamı,biR çocuğu, biR takımı, biR şaRkıyı, biR dansı, biR şehRi, biR dini, biR çiçeği, biR haywanı, biR fikRi, biR kitabı, biR şiiiRi, biR yemeği, biR makineyi, biR markayı, biR heRhangi biR şeyi sewmek değiL meseLe.. ki fiLhakika sewgi öyLe biR şey de değiL zaten.. aması oLmaz sewginin, kRiteRi, koşuLu, pazaRLığı, geRekçesi oLmaz.. hüRmeti oLuR meseLa, şefkati oLuR we kendiLiğinden oLuR.. ben buna hüRmet edeyim, şefkat gösteReyim, duR seweyim demezsin.. oLuR..

o wakit biR kadının saçLaRını yoLmak yeRine okşarsın. biR adamın banka hesabını değiL kaLbinin çepeRini görürsün. sawunmasız masum biR çocuğu tecawüz edeceğin kuytu köşe biR yeRe değiL, LunapaRka götürürsün. biR maçı kaRşı takımın taRaftaRına küfRedeRek değil, omuz omuza keyifLe izlersin. biR şaRkıyı biR anıya saRınıp ciğeRLeRinde, biR dansı Ruhuna koyup paRmak uçLaRında yaşatırsın. biR şehRi ait oLduğun yeR değiL geçip gittiğin biR hikaye bellersin. biR dini köR biR inançLa sana dayatıLan şekLiyLe  benimsemek yeRine soRguLaR, neye inanmak istiyoRsan ona inanırsın. biR çiçeği canından söküp wazoLaRda çüRütmek yeRine can suyunu weRiR güneşe açıLışını hayRanLıkLa izlersin. biR haywanı ayakkabının, çantanın, kemeRinin, ceketinin, makyaj maLzemenin içinde değil, kendi doğasında hüR bıRakıR beslersin. biR fikRi ki fikiRse başkasına aittiR, idefiks haLine getiRmez kendinden de katıp içine zaten oLduğundan daha eLweRişLi haLe getirirsin. biR kitabı yanına kahwe fincanı koyup fotoğRafını payLaşmak yeRine okuR, iRdeLeR biR şeyLeR öğrenirsin. biR şiiRi sadece işine geLdiği zaman biRiLeRine manidaR Laf sokmak yeRine beLki ezbeRLeR yazanın, yaşayanın kaLbine kaLemine sağLık dersin. biR yemeği payLaşıR, biR makineyi kuLLanıRsın (ziRa günümüzde makineLeR bizi kuLLanıyoR), biR maRkayLa caka satmak yerine, tüm hakikatiyLe insan oLmanın muazzamiyetiyLe öwünüRsün..

fakat bunLaR için, sewginin idRaki için onu öğRenmeLisin.. neyi değiL, nasıL seweceğini öğRenmeLisin.. bugün biR çocuğa ayıp deyip yasakLadığın şeyi, o çocuğa kendi doğasını itinayLa öğRetmediğin için o çocuk büyüdüğünde bastıRdığı heR ayıbın intikamını daha büyük ayıpLaRLa aLacaktıR.. siniRLendiğinde metanetLe bunu ona izah etmek yeRine attığın heR tokatın acısını, ettiğin heR küfüRün aLasını geçtiği heR yeRde kusacaktıR.. göRmediği, tanımadığı, biLmediği, sewginin, şefkatin, eğitimin, şifanın, hüRRiyetin hesabını kaRşıLaştığı heRkesten we heR şeyden öfkeyLe, hıRsLa, kapaLI biR biLincin hastaLığıyLa, uçsuz bucaksız biR wicdan kaRaRmasıyLa soRacak, kendi boşLuğunda fanatik, bağımLı, saLdıRgan biR yanıLsamayLa boğuLacak kendisiyLe beRabeR geLen heR şeyi heRkesi de aLıp içine boğacaktıR.. sakınmayı, sakLamayı, koRkmayı şaRtLandığından paylaşmayı öğrenemeyecek, öğRetemeyecek bu dünyaya şükRan duyuLacak biR iz yeRine utanç duyuLacak biR Leke bıRakacaktıR.. biR uzuwa anLam, biR Renge cinsiyet, biR fikRe esaRet yüklersen, bu dünya we içinde sana sunduğu sonsuz beReketi, mucizeyi, hediyeyi ıskaLaR, ziyan ediLmiş biR ömüRün enkazında eziLip öLümü diLeyecek kadaR bekLeRsin.. 6,5 miLyaR yıLdıR heRşeyi iLe genişLeyen, büyüyen, çoğaLan, yeniLenen, geLişen heRşeyin içinde daRaLan, küçüLen, azaLan, eskiyen, geRiLeyen tek şey sensin insanoğLu.. şimdi bu odada biR keLebeğin çıRptığı kanat, bu ewRenin heRhangi biR kıtasındaki biR yeRküReyi yeRinden oynatabiliyorsa, sen sadece waR oLuşun we sana bahşediLen duyu, uzuw, zeka,wicdan, hüR iRade, idRakLe neLeR yapabiLiRsin biR düşün!..

kawga edene tezahüRat yapıp, saRıLana dayak ataRsan hasta biR topLum yaRatıRsın.. yaRattığın hastaLığı wicdanını sustuRup yutkunuRsan, yutkunduğun heR wicdan yoksunLuğunun iLtihabını içinde büyütüR, heR nefes aLışweRişinde bu dünyaya nam saLaR gibi buLaştıRıR, şifa yeRine zehiR saçaRsın.. we ewRen.. sana inat kusuRsuz işLeR güzeL kardeşim, fıRLatıp attığın ne waRsa biR bumeRang gibi geRi döneR awuçLaRına.. bunu yaz biR kenaRa!..

wicdanının sesini yitiRmeyen, Ruhunun yoLunu kaybetmeyenLeRe

saygıLaRımLa

moksha


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.